หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2566    พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการพัฒนาอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 47
  31 ก.ค. 2566    รายงานผลการอบรมหลักสูตร "การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567" 42
  11 ก.ค. 2566    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 56
  5 ก.ค. 2566    เกียรติบัตร 50
  1 มิ.ย. 2566    แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 52
  4 ม.ค. 2566    ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68
  30 ก.ย. 2565    ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 48
  29 ก.ย. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 44
  24 ส.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 135
  24 ส.ค. 2565    การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 121

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1410985 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน