หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


นางสาวพัชรินทร์  จันทรพเนาว์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 062-4296698

   
  นายสถิตย์  เฉยไสย  

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทรศัพท์ 098-8318076

 

 

นายธีรพงษ์  กันทรสมบูรณ์ นางมลิวรรณ  บุญเลิศ นายไพบูลย์  โพธิ์ขี
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 081-9656959 โทรศัพท์ 094-8620789 โทรศัพท์ 089-8622142
     
     
 
นางสาวมณทิรา  วงศ์รักษา   นางรุ่งทิพย์  ศรีดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ 088-7286132   โทรศัพท์ 082-8403175
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1406645 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน