หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 
  ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นการเสนอราคา     ประกาศ เตือนชำระภาษีเดือนสุดท้าย     ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding เรื่องประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 22 เชื่อมบ้านดอนแดง หมู่ที่2 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย      
 
 
 
   


วันที่ 11 ก.ค.67 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข...

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงทัศนียภาพ ประจำปี 2567...

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

แจ้งเตือน!! เฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับฤดูฝน โรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู...


วันที่ 11 ก.ค.67 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข...

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงทัศนียภาพ ประจำปี 2567...

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

แจ้งเตือน!! เฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับฤดูฝน โรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู...

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ อบต.ศรีสุข ...

กิจกรรมคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณแหล่งน้ำหนองคู บ้านลาด ต.ศรีสุข...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขและประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567...

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายไพบูรณ์ เหล่าเคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นายแก้ว ปราบนอก รองนายกฯ นางสาวสายฝนบรรณกิจ นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อบต.ศรีสุข เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ...
 
 
3 ก.ค. 2567 ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นการเสนอราคา
1 ก.ค. 2567 ประกาศ เตือนชำระภาษีเดือนสุดท้าย
17 มิ.ย. 2567 ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding เรื่องประกาศผล...
17 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลปร...
30 พ.ค. 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกวุฒิสภา
9 พ.ค. 2567 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
20 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแคน ...
19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห...
19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห...
19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 20
11 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ...
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 12
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสามัคคี หมู่ที่ 24
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองแคน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเ...
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 20
Loading...
 

   
1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
 
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
o6 Q&A
- Social Network
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏฏิบัติงาน
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
o13 E-Service
3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
 
5 การส่งเสริมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประชาสัมพันธ์
 
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
 
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
แผนป้องกันการทุุจริต
 
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1414558 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน