หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

  สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง   

            1)   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 27   มีนาคม 2539

            2)   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3   บ้านศรีสุข   ถนนกันทรวิชัย -   เชียงยืน

 ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   ห่างจากอำเภอกันทรวิชัย

เป็นระยะทาง  6   กิโลเมตร

           อาณาเขต    ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม  มีพื้นที่ทั้งหมด    51   ตารางกิโลเมตร    หรือ   31,875     ไร่     มีอาณาเขตดังนี้

-  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ       ตำบลหัวนาคำ   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-  ทิศใต้          ติดต่อกับ     ตำบลขามเรียง, ตำบลนาสีนวน   อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

-  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลโคกพระ   อำเภอกันทรวิชัย     จังหวัดมหาสารคาม

-  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลนาสีนวน   อำเภอกันทรวิชัย    จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะภูมิประเทศ   สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ไม่มีภูเขา  ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ       

            %สภาพอากาศ  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม อากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว
ในฤดูฝนมีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย  28   องศาเซลเซียส โดยจะแบ่งช่วงออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้ดังนี้              

            ฤดูร้อน               เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนเมษายน

            ฤดูฝน                 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม

            ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนมกราคม

การปกครอง  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประกอบด้วยพื้นที่  จำนวน  24  หมู่บ้าน

ตารางแสดงรายชื่อหมู่บ้าน,ผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

1

บ้านลาด 

นายวิเชียร  แก้วน้อย

นายบุญหลาย  เหล่าไชย

062-1504209

2

บ้านดอนแดง

นายบรรจง   สกลหล้า

นายดวงจันทร์  ราชณุวงษ์

097-9350052

3

บ้านศรีสุข

นายสุรพงษ์  บุตรคำโชติ

นางนิ่มนวล  แสนชัย

063-0481929

4

บ้านนาดี

นายวิมล  เหล่าคะเณย์

นายธานินทร์  มะโฮงคำ

097-3108448

5

บ้านน้ำเที่ยง        

นายสุนันท์  พลเสน

นายสมคิด  พลสุวรรณ

081-3492728

6

บ้านดอนอิจันทร์

นายเด่นชัย  อันละคร

นายบุญฤทธิ์  เหล่ามาลา

065-4360922

7

บ้านดอนบาก

นายสมควร   อ่อนโพธา

นายวิรัตน์  เหล่าบุรมย์

092-9835480

8

บ้านหนองแคน

นายสิทธิพร    ไชยบุดดี

นายเหมือน   กุลศรี

063-0166794

9

บ้านหนองหว้า

นายสุพจน์   เหล่ามาลา

นางบุญจันทร์  บุญเลี้ยง

084-7026307

10

บ้านหนองอิตื้อ     

นายสุภาพ  บรรณกิจ

นายเทียม  วงศ์รักษา

093-0757805

11

บ้านดอนหวาย     

นายสุพจน์  ภูพานไร่

นายณรงค์  สุวรรณเพ็ง

091-8789217

12

บ้านดอนขมิ้น      

นางละออง  ศรีจำนง

นายอภิชาต   ภูลายดอก

094-5250910

13

บ้านลาดบูรพา

นายเปรมชัย    สีละวัน       

นายวัชรพล  พลศิริ

085-7446869

14

บ้านลาดใต้          

นายแปลงศักดิ์    โคตรมูล

นางสมบูรณ์  เหล่าแสนแก้ว

091-8637965

15

บ้านหนองอิตื้อใต้

นางยวนใจ  ภูพานไร่

นายธงชัย  หาญเสนา

081-0542691

16

บ้านหนองแคนน้อย

นายบุญเลิศ    ภูแม่น้ำ

นางสาวจินตรา  มานะศรี

063-6383439

17

บ้านลาดพัฒนา

นายสนอง  คำควร

นายคำใบ  พลศิริ

085-7446869

18

บ้านลาดสมบูรณ์

นางสุนิสา  สุวรรณเพ็ง

นายบุญส่ง  จันทเริง

098-2122342

19

บ้านศรีสุข           

นายบรรพต    ภูลายยาว

นายสุวรรณ  มุลมิล

080-0107834

20

บ้านหนองแคน     

นางฤดี    บุตรแวง

นายสุนทร    ภูผิวผา

096-9921553

21

บ้านหนองหว้า

 นายเริงศักดิ์  กันทาง

นายสมชาย   เหล่าพล

096-2038845

22

บ้านลาดเจริญ

นายมงคล  พลูสวัสดิ์

นายสามารถ  เหล่าวงษี

084-9535765

23

บ้านนาดีใต้

นายทองล้วน   เหล่าทา

นายสุปัน   เหล่ามาลา

093-5543243

24

บ้านลาดสามัคคี   

นายเพียว    มีโชติ

นาวสาวพรทิพย์  ลิละคร

087-8204154

 

ประชากร  

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครอบครัว

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านลาด  

144

262

273

535

2

บ้านดอนแดง

98

113

106

219

3

บ้านศรีสุข

145

268

257

525

4

บ้านนาดี

62

122

103

225

5

บ้านน้ำเที่ยง

137

259

248

507

6

บ้านดอนอิจันทร์

74

174

173

347

7

บ้านดอนบาก

170

403

393

796

8

บ้านหนองแคน

136

223

229

452

9

บ้านหนองหว้า

72

126

126

252

10

บ้านหนองอิตื้อ

159

270

290

560

11

บ้านดอนหวาย  

162

251

278

529

12

บ้านดอนขมิ้น

116

183

213

396

13

บ้านลาดบูรพา

68

130

131

261

14

บ้านลาดใต้

150

277

308

585

15

บ้านหนองอิตื้อใต้

164

229

304

533

16

บ้านหนองแคนน้อย

73

146

152

298

17

บ้านลาดพัฒนา

108

217

191

408

18

บ้านลาดสมบูรณ์

104

223

212

435

19

บ้านศรีสุข

210

417

412

829

20

บ้านหนองแคน

77

134

140

274

21

บ้านหนองหว้า

63

124

122

246

22

บ้านลาดเจริญ

97

198

191

389

23

บ้านนาดีใต้

73

99

125

224

24

บ้านลาดสามัคคี

77

184

160

344

รวม     

2,709

5,032

5,137

10,169

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1414576 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน