หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567     แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      
 
 
 
   


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน อบต.ศรีสุข ประจำปีงบประมาณ2566...

21 พ.ย. 2566 ต้อนรับ MISTER GLOBALL 2023 ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมเพรียงเรื่องการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถของ ศพด.บ้านลาด และ ดูงาน OSS ของ อบต.ศรีสุข...

"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"...


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน อบต.ศรีสุข ประจำปีงบประมาณ2566...

21 พ.ย. 2566 ต้อนรับ MISTER GLOBALL 2023 ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมเพรียงเรื่องการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถของ ศพด.บ้านลาด และ ดูงาน OSS ของ อบต.ศรีสุข...

"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"...

วันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขนำหินคลุกมาลงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน บ้านหนองอิตื้อ หมู่ที่ 10 ...

นายไพบูรณ์ เหล่าเคน นายก อบต.ศรีสุข สั่่งการให้งานป้องกันฯ สำนักปลัด ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้น ได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ...

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566...
 
 
15 พ.ย. 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประ...
31 ต.ค. 2566 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 ต.ค. 2566 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีง...
6 ก.ย. 2566 QR Code หนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราช...
10 ก.ค. 2566 ประกาศใช้ขัอบัญญัติ อบต.ศรีสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเส...
12 พ.ค. 2566 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจั...
20 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแคน ...
19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห...
19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห...
19 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 20
11 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ...
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 12
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสามัคคี หมู่ที่ 24
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองแคน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเ...
11 เม.ย. 2566 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 20
Loading...
 

   
1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
 
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
o8 Q&A
o9 Social Network
o10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
 
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏฏิบัติงาน
 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
o18 E-Service
3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
o23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
5 การส่งเสริมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประชาสัมพันธ์
 
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
 
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุุจริต
 
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1353882 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน