หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


นางสาวพัชรินทร์  จันทรพเนาว์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 097-5356589

   
  นายสถิตย์  เฉยไสย  

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทรศัพท์ 098-8318076

 

 

นางสาวสุระวรรณ  จันทร์สุวรรณ   นายสันติ  โนนใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 065-9946546   โทรศัพท์ 098-1533609
     
     
นายสถิตย์  เฉยไสย นางสาวมณทิรา  วงศ์รักษา นางรุ่งทิพย์  ศรีดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข / เกษตร ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ 098-8318076 โทรศัพท์ 088-7286132 โทรศัพท์ 082-8403175
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1253343 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน