หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

  สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง   

            1)   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 27   มีนาคม 2539

            2)   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3   บ้านศรีสุข   ถนนกันทรวิชัย -   เชียงยืน

 ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   ห่างจากอำเภอกันทรวิชัย

เป็นระยะทาง  6   กิโลเมตร

           อาณาเขต    ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม  มีพื้นที่ทั้งหมด    51   ตารางกิโลเมตร    หรือ   31,875     ไร่     มีอาณาเขตดังนี้

-  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ       ตำบลหัวนาคำ   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-  ทิศใต้          ติดต่อกับ     ตำบลขามเรียง, ตำบลนาสีนวน   อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

-  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลโคกพระ   อำเภอกันทรวิชัย     จังหวัดมหาสารคาม

-  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลนาสีนวน   อำเภอกันทรวิชัย    จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะภูมิประเทศ   สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ไม่มีภูเขา  ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ       

            %สภาพอากาศ  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม อากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว
ในฤดูฝนมีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย  28   องศาเซลเซียส โดยจะแบ่งช่วงออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้ดังนี้              

            ฤดูร้อน               เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนเมษายน

            ฤดูฝน                 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม

            ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนมกราคม

การปกครอง  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประกอบด้วยพื้นที่  จำนวน  24  หมู่บ้าน

ตารางแสดงรายชื่อหมู่บ้าน,ผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

1

บ้านลาด 

นายวิชิต    เกษมาลา

นายอำนวย   เหล่าวงษี

นายสำรอง   จันทะเลิง

2

บ้านดอนแดง

นายบรรจง   สกลหล้า

นายสุนทร   นัดทะยาย

นายไพรวัน  ภูคะเนร

3

บ้านศรีสุข

นายวงศกร   ภูมิประหมัน

นายสมศักดิ์   นาเสถียร

นายจำเนียร    เหล่านุกูล

4

บ้านนาดี

นายสุพิช    เที่ยงธรรม

นายธานินทร์  มะโฮงคำ

นางระลินทิพย์   เหล่าคะเณย์

5

บ้านน้ำเที่ยง        

นายสุนันท์  พลเสน

นายสมหมาย   ภูกองชนะ

-

6

บ้านดอนอิจันทร์

นายบุญเพ็ง      แสนสดี

นายบุญทัก     เรืองศรีมั่น

นายนรชัย   เหล่ามาลา

7

บ้านดอนบาก

นายสมควร   อ่อนโพธา

นายอนุรักษ์  อ่อนโพธา

นายธีระยุทธ    เหล่าชัย

8

บ้านหนองแคน

นายสิทธิพร    ไชยบุดดี

นายเหมือน   กุลศรี

-

9

บ้านหนองหว้า

นายสุพจน์   เหล่ามาลา

นายพันธุ์    ไชยผง

นางบุญจันทร์  บุญเลี้ยง

10

บ้านหนองอิตื้อ     

นายสุภาพ  บรรณกิจ

นายพงษ์อนันต์   สีใส

นายแก้ว   ปราบนอก

11

บ้านดอนหวาย     

นายบุญเพ็ง   พุดลา

นายณรงค์  สุวรรณเพ็ง

นายประสงค์    พลตื้อ

12

บ้านดอนขมิ้น      

นางละออง  ศรีจำนง

นายอุทัย   พรแสนสี

นายอภิชาต   ภูลายดอก

13

บ้านลาดบูรพา

นายเปรมชัย    สีละวัน       

นายสมบัติ   เหล่าวงษี

นายสมพันธ์  บุตรแวง

14

บ้านลาดใต้          

นายแปลงศักดิ์    โคตรมูล

นายบุญชัย    เดชบุรัม

นางจันทร์เพ็ญ   สีใส

15

บ้านหนองอิตื้อใต้

นายคำสัน   ภูผิวผา

นายไพวัลย์  พลตื้อ

-

16

บ้านหนองแคนน้อย

นายบุญเลิศ    ภูแม่น้ำ

 นายสุทิน   เหล่าพล

นายทองสุข      แสนพินิจ

17

บ้านลาดพัฒนา

นายสนอง            คำควร

นายคำแสน  เหล่าไชย

นางนารี     พิณพงษ์

18

บ้านลาดสมบูรณ์

นายคำบุญ     พลศิริ

นายปัญญา   เรืองศรีมั่น

นายสำรอง   สุวรรณเพ็ง

19

บ้านศรีสุข           

นายบรรพต    ภูลายยาว

นางอาภรณ์  มาตพันธ์นา

นายบรรจบ   พรสีมา

20

บ้านหนองแคน     

นางฤดี    บุตรแวง

นายสุนทร    ภูผิวผา

นายทวี   เหล่ามาลา

21

บ้านหนองหว้า

 นายประจวบ    วงษ์รักษา

นายเริงศักดิ์    กันทาง

นายสมชาย   เหล่าพล

22

บ้านลาดเจริญ

นายมงคล  พลูสวัสดิ์

นายชื่น    สีใสย์

นายฉลอง    จันทเริง

23

บ้านนาดีใต้

นายทองล้วน   เหล่าทา

นายสมสี    บุญเติม

นายสุปัน   เหล่ามาลา

24

บ้านลาดสามัคคี   

นายเพียว    มีโชติ

นายเข้ม   พลเดช

นายสุเทพ      หงษี

 

ประชากร  

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครอบครัว

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านลาด  

125

268

244

512

2

บ้านดอนแดง

65

111

105

216

3

บ้านศรีสุข

123

260

235

495

4

บ้านนาดี

59

126

103

229

5

บ้านน้ำเที่ยง

128

270

237

507

6

บ้านดอนอิจันทร์

71

173

162

335

7

บ้านดอนบาก

161

404

400

804

8

บ้านหนองแคน

123

239

225

464

9

บ้านหนองหว้า

67

123

128

251

10

บ้านหนองอิตื้อ

147

258

290

548

11

บ้านดอนหวาย  

150

252

276

528

12

บ้านดอนขมิ้น

109

186

206

392

13

บ้านลาดบูรพา

64

122

137

259

14

บ้านลาดใต้

138

287

312

599

15

บ้านหนองอิตื้อใต้

151

251

314

565

16

บ้านหนองแคนน้อย

66

139

160

299

17

บ้านลาดพัฒนา

105

213

180

393

18

บ้านลาดสมบูรณ์

95

223

209

442

19

บ้านศรีสุข

187

395

404

799

20

บ้านหนองแคน

71

136

145

281

21

บ้านหนองหว้า

62

127

119

246

22

บ้านลาดเจริญ

92

199

191

390

23

บ้านนาดีใต้

60

103

117

220

24

บ้านลาดสามัคคี

71

185

156

341

รวม     

2,490

5,060

5,055

10,115

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1308210 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน