หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ส.ค. 2565    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 30
  20 ก.ค. 2565    ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 34
  20 ก.ค. 2565    แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 39
  20 ก.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 33
  29 มิ.ย. 2565    ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) 42
  28 มิ.ย. 2565    การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่.....) พ.ศ. ......... 42
  2 มิ.ย. 2565    พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 65 56
  24 พ.ค. 2565    แผนงานกองสวัสดิการสังคม 44
  24 พ.ค. 2565    ประกาศรายชื่อเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 50
  24 พ.ค. 2565    ประกาศรายชื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1253335 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน