วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 22 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง