วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กท ๑๒๘๕ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบามสทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ประจำสำนักงาน อบต. ศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม (กองช่าง)ทะเบียน บท 8459 มหาสารคาม รหัสครุภัณฑ์ 001-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด U.H.T ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคามและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน ๓ ศูนย์และ ๕ โรงเรียน โดย
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ ศูนย์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุหินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในบ้านหนองอืตื้อ หมู่ที่ ๑๐ และบ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๑๑ ต. ศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด U.H.T ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคามและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง